Aktualności

Zrozumieć pary walutowe: główne pary, krzyżowe i egzotyczne

2023-10-19 09:18:12

Co to są pary walutowe?

Pary walutowe stanowią fundament handlu na rynku Forex. Są one reprezentacją stosunku wartości jednej waluty do drugiej i pokazują, ile jednostek waluty kwotowanej jest potrzebnych, aby zakupić jedną jednostkę waluty bazowej. Na przykład, w parze EUR/USD, EUR to waluta bazowa, a USD to waluta kwotowana.

Główne pary walutowe

Główne pary walutowe, nazywane również „majors”, to pary, które składają się z najważniejszych światowych walut handlowanych w stosunku do dolara amerykańskiego. Są one najczęściej handlowane na rynku Forex i stanowią większość obrotów. Oto kilka przykładów głównych par walutowych:

EUR/USD – euro do dolara amerykańskiego

USD/JPY – dolar amerykański do jena japońskiego

GBP/USD – funt brytyjski do dolara amerykańskiego

USD/CHF – dolar amerykański do franka szwajcarskiego

Pary krzyżowe

Inaczej nazywane "cross currency pairs", pary krzyżowe to te, które nie zawierają dolara amerykańskiego. Zamiast tego skupiają się na dwóch innych głównych walutach. Pary krzyżowe pozwalają inwestorom handlować walutami bezpośrednio ze sobą, omijając dolara amerykańskiego. Przykłady par krzyżowych to:

EUR/GBP – euro do funta brytyjskiego

EUR/JPY – euro do jena japońskiego

GBP/JPY – funt brytyjski do jena japońskiego

Pary egzotyczne

Pary egzotyczne składają się z jednej głównej waluty i jednej waluty z mniejszego, rozwijającego się rynku. Te pary są mniej płynne niż główne pary walutowe czy pary krzyżowe, co może prowadzić do większej zmienności i wyższych kosztów spreadu. Przykłady par egzotycznych to:

USD/TRY – dolar amerykański do liry tureckiej

EUR/ZAR – euro do randa południowoafrykańskiego

USD/SGD – dolar amerykański do dolara singapurskiego

Dlaczego różne pary walutowe są ważne?

Różnorodność par walutowych pozwala inwestorom na dostosowanie swojego portfela do indywidualnych potrzeb i strategii handlowych. W zależności od tego, jakie informacje ekonomiczne są w danym momencie najważniejsze, niektóre pary walutowe mogą oferować lepsze możliwości handlowe niż inne.

Zrozumienie par walutowych jest kluczem do sukcesu w handlu na rynku Forex. Wiedza o tym, jakie pary są najbardziej płynne, jakie są najbardziej zmienne, a także jakie oferują najlepsze możliwości, może pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych i maksymalizacji potencjalnych zysków. Dlatego tak ważne jest, aby inwestorzy regularnie śledzili rynki, analizowali różne pary walutowe i dostosowywali swoje strategie handlowe do bieżących warunków.


Rola euro jako globalnej waluty rezerwowej

2023-09-19 09:10:00

Euro jest jedną z najważniejszych walut na świecie i pełni funkcję globalnej waluty rezerwowej. Od momentu wprowadzenia euro w 1999 roku, jego rola i znaczenie w systemie finansowym wzrosły, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w wymianie walut online. Rola euro jako globalnej waluty rezerwowej ma istotny wpływ na stabilność finansową, handel międzynarodowy oraz konkurencyjność gospodarki europejskiej.

 

Jako globalna waluta rezerwowa, euro odgrywa kluczową rolę w międzynarodowym systemie finansowym. Banki centralne i instytucje finansowe na całym świecie utrzymują rezerwy w postaci euro, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem walutowym, dokonywać transakcji międzynarodowych oraz utrzymywać stabilność finansową. Różnorodność krajów korzystających z euro jako swojej waluty narodowej przyczynia się do zwiększenia zaufania do tej waluty i jej akceptacji na arenie międzynarodowej.

 

Rola euro jako globalnej waluty rezerwowej ma również wpływ na handel międzynarodowy. Posiadanie rezerw w postaci euro ułatwia przeprowadzanie transakcji handlowych, zarówno w Europie, jak i poza nią. Wielu partnerów handlowych preferuje dokonywanie transakcji w euro, co przyczynia się do wzrostu znaczenia tej waluty na rynkach międzynarodowych.

 

Wymiana walut online w kantorach internetowych odgrywa istotną rolę w ułatwianiu dostępu do euro dla jednostek gospodarczych i inwestorów. Kantory internetowe umożliwiają łatwą i wygodną wymianę walut, w tym euro, z uwzględnieniem aktualnych kursów. Oferują konkurencyjne kursy wymiany walut euro, co przekłada się na atrakcyjność finansową dla klientów. Dzięki temu, jednostki gospodarcze i inwestorzy mogą efektywnie zarządzać swoimi transakcjami walutowymi, niezależnie od tego, czy wymieniają euro na inną walutę, czy też na odwrót.

 

Warto zauważyć, że rola euro jako globalnej waluty rezerwowej nie jest pozbawiona wyzwań. Kwestie takie jak stabilność gospodarcza w strefie euro, polityczne napięcia czy reformy strukturalne w poszczególnych krajach członkowskich mają wpływ na zaufanie do euro jako waluty rezerwowej. Jednakże, wraz z rozwojem rynku walutowego online, dostępność i elastyczność w wymianie walut, w tym euro, zostały znacząco ułatwione.


Waluty i Ich Znaczący Wpływ na Rynek Nieruchomości: Rola Kantoru Internetowego

2023-09-06 11:12:00

Zrozumienie wpływu waluty na rynek nieruchomości jest kluczowe dla każdego inwestora, zarówno doświadczonego, jak i początkującego. W kontekście globalnej ekonomii, na której większość rynków nieruchomości działa, waluty odgrywają znaczącą rolę. Ważne jest zrozumienie, jak fluktuacje walut wpływają na inwestycje w nieruchomości, zwłaszcza w obliczu rosnącej roli kantorów internetowych.

 

Waluty mają wpływ na rynek nieruchomości na kilka sposobów. Po pierwsze, siła waluty może wpłynąć na zdolność nabywania nieruchomości. Gdy waluta jest silna, nieruchomości są mniej kosztowne dla zagranicznych inwestorów, co może skutkować zwiększoną popyt na lokalny rynek nieruchomości. Na przykład, jeśli euro wzrośnie w stosunku do dolara, Amerykanie mogą odkryć, że nieruchomości w Europie stały się dla nich mniej dostępne.

 

Po drugie, waluty wpływają na wartość inwestycji w nieruchomości. Jeśli inwestor zainwestował w nieruchomość w kraju, w którym waluta spada, wartość jego inwestycji (mierzona w jego lokalnej walucie) również spada. To jest szczególnie istotne dla inwestorów zagranicznych, którzy muszą dokonać konwersji walut przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości.

 

W tym kontekście, kantory internetowe stały się kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. Te platformy umożliwiają szybką i efektywną konwersję walut, zwykle oferując korzystniejsze kursy niż tradycyjne banki. To jest szczególnie istotne dla inwestorów nieruchomości, którzy mogą zdecydować się na kupno lub sprzedaż w odpowiednim momencie, aby zoptymalizować swoje zwroty.

 

Kantory internetowe są również ważne dla inwestorów, którzy prowadzą działalność na wielu rynkach. Dzięki możliwości przeprowadzania transakcji w wielu walutach, inwestorzy mogą dywersyfikować swoje portfolia, zarówno pod względem geograficznym, jak i walutowym. To z kolei może pomóc zminimalizować ryzyko związane z fluktuacjami walut.


Jak polityka monetarna wpływa na poziom inwestycji?

2023-08-03 08:58:13

Polityka monetarna jest jednym z kluczowych narzędzi, które banki centralne wykorzystują do zarządzania gospodarką i wpływania na poziom inwestycji. Poprzez regulowanie stóp procentowych, dostępności kredytu i podaży pieniądza, banki centralne mogą kształtować warunki finansowe i stymulować lub hamować inwestycje. W tym kontekście kantor internetowy może odgrywać istotną rolę, umożliwiając wygodną wymianę walut online i wspierając inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Polityka monetarna może wpływać na poziom inwestycji na kilka sposobów. Przede wszystkim, regulowanie stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na koszt kapitału. Wysokie stopy procentowe mogą zwiększać koszty finansowania inwestycji, co może zniechęcać przedsiębiorstwa do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Z drugiej strony, niskie stopy procentowe mogą stymulować inwestycje, obniżając koszty pożyczek i zachęcając do podejmowania nowych projektów. Banki centralne, ustalając stopy procentowe, dążą do utrzymania równowagi między stymulowaniem inwestycji a kontrolą inflacji.

Ponadto, polityka monetarna ma również wpływ na dostępność kredytu dla inwestorów. Banki centralne mogą regulować ilość dostępnego kredytu poprzez kontrolę podaży pieniądza i wymagania rezerwowe dla banków komercyjnych. Jeśli bank centralny zdecyduje się na zaostrzenie polityki monetarnej i ograniczenie dostępu do kredytu, może to utrudnić inwestorom uzyskanie finansowania na swoje projekty. Z drugiej strony, łagodna polityka monetarna i większa dostępność kredytu mogą stymulować inwestycje, umożliwiając przedsiębiorstwom finansowanie swoich projektów. Kantory internetowe, poprzez wygodną wymianę walut online i dostęp do różnych narzędzi zarządzania ryzykiem, mogą pomóc inwestorom w zarządzaniu wymianą walut i minimalizowaniu kosztów transakcyjnych związanych z inwestycjami.

Dodatkowo polityka monetarna może wpływać na poziom inwestycji poprzez kształtowanie oczekiwań rynku i stabilizację makroekonomiczną. Jeśli bank centralny konsekwentnie prowadzi stabilną i wiarygodną politykę monetarną, inwestorzy mogą mieć większe zaufanie do perspektyw gospodarczych i podejmować bardziej długoterminowe decyzje inwestycyjne. Stabilność makroekonomiczna, którą dąży się osiągnąć poprzez politykę monetarną, tworzy korzystne warunki dla inwestycji i sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw. Kantory internetowe, oferując łatwy dostęp do informacji o kursach walut i narzędzi zarządzania ryzykiem, mogą wspierać inwestorów w monitorowaniu zmian na rynku walutowym i podejmowaniu informowanych decyzji inwestycyjnych.


Wpływ globalizacji na wymianę walutową

2023-07-26 10:01:43

Globalizacja to proces, który umożliwia intensywną wymianę towarów, usług, kapitału i informacji na skalę światową. Ten dynamiczny proces ma również znaczący wpływ na wymianę walutową.

Globalizacja otworzyła nowe możliwości i wyzwania w dziedzinie handlu międzynarodowego, inwestycji zagranicznych i wymiany walut. W tym kontekście, kantor internetowy stał się ważnym narzędziem w obszarze globalnej wymiany walut, umożliwiając wygodną i efektywną wymianę walut online.

Jednym z głównych wpływów globalizacji na wymianę walutową jest wzrost handlu międzynarodowego. Firmy prowadzące działalność na rynkach zagranicznych muszą wymieniać waluty, aby dokonywać płatności za towary i usługi. Globalizacja prowadzi do zwiększenia transakcji międzynarodowych, co skutkuje większym zapotrzebowaniem na wymianę walut. W tym kontekście, kantory internetowe odgrywają kluczową rolę, umożliwiając przedsiębiorstwom i inwestorom wygodną wymianę walut online, zapewniając im elastyczność i dostęp do różnych walut.

Kolejnym wpływem globalizacji jest wzrost inwestycji zagranicznych. Firmy oraz inwestorzy poszukują okazji do inwestowania kapitału na rynkach zagranicznych. Wymaga to wymiany walut, aby dokonywać inwestycji i zarządzać portfelem inwestycyjnym. Globalizacja stworzyła nowe możliwości inwestycyjne, ale również zwiększyła potrzebę wymiany walut. Kantory internetowe umożliwiają inwestorom łatwy dostęp do różnych walut i konkurencyjnych kursów wymiany, co sprzyja realizacji transakcji walutowych związanych z inwestycjami zagranicznymi.

Wpływ globalizacji na wymianę walutową można również zauważyć w kontekście turystyki. Rośnie liczba podróżujących między krajami, co wymaga wymiany walut w celu dokonywania płatności za usługi turystyczne. Kantory internetowe umożliwiają turystom wygodne i bezpieczne wymienianie walut online, eliminując konieczność poszukiwania lokalnych kantorów lub banków. Przez to podróżni mogą korzystać z konkurencyjnych kursów wymiany i dokonywać transakcji walutowych z łatwością.

Wpływ globalizacji na wymianę walutową może również wpływać na stabilność kursów walutowych. Wzrost transakcji międzynarodowych i inwestycji zagranicznych może prowadzić do większej zmienności kursów walutowych. Jednak kantor internetowy umożliwia bieżący dostęp do informacji o kursach walut i narzędzi zarządzania ryzykiem, co pozwala inwestorom i jednostkom gospodarczym świadomie reagować na zmiany rynkowe i minimalizować ryzyko walutowe.


Regulamin od dnia 01.12.2022

2022-09-30 10:38:01
Szanowni Klienci. Na naszych stronach pojawił się nowy Regulamin Kantoru oraz Regulamin Usług Płatniczych obowiązujący od dnia 1 grudnia 2022 roku. Od grudnia obniżamy próg minimalnej wymiany do 5 jednostek waluty, co liczymy znacznie ułatwi Państwu realizację bieżących zobowiązań w wypadku konieczności dokupienia niewielkiej ilości waluty. Dodatkowo od tego dnia wprowadzimy możliwość realizacji przelewów walutowych nie tylko w trybie SHA (koszty dzielone pomiędzy nadawcę i odbiorcę przelewu) ale również przelewy w opcji OUR (całość kosztów po stronie nadawcy) oraz przelewy w obu trybach w opcji Express. Obie zmiana niosą za sobą konieczność wprowadzenia dodatkowych pozycji kosztowych w Tabeli Opłat i Prowizji, z którą możecie się Państwu zapoznać już dzisiaj na naszej stronie internetowej. Pozdrawiamy Zespół Konik-Online.pl

Rabaty po godzinach pracy kantoru.

2022-03-22 08:58:34
Drodzy Klienci, wobec inwazji na Ukrainę, na globalnym rynku walutowym doświadczamy bardzo dużej zmienności wyceny wszystkich walut. W związku z powyższa sytuacją wszystkie akcje rabatowe po godzinach pracy kantoru są nieaktywne. Zachęcamy do wymiany w godzinach pracy, tj. w godzinach 8.30 -16.30 kiedy to spready walutowe są najkorzystniejsze.

Kursy walutowe 5-6 marca

2022-03-04 10:42:05
Drodzy Klienci, wobec inwazji na Ukrainę, na globalnym rynku walutowym doświadczamy bardzo dużej zmienności wyceny wszystkich walut. Spready na wszystkich parach walutowych są znacznie szersze niż w standardowych okolicznościach. Tej dynamice kwotowań wszystkich walut towarzyszą bardzo duże ryzyka. Robimy wszystko byście Państwo nieprzerwanie mogli korzystać z naszych usług i w sposób ciągły w trybie 24/7 wymieniać waluty. Utrzymujemy dla Państwa możliwe najlepsze warunki wymiany, choć tymczasowo są to kursy nieco gorsze niż standardowe. Podczas weekendu także będziemy świadczyli dla Państwa usługi wymiany walut z wypłatą środków na rachunek bankowy po weekendzie. Jednak od godziny 20.00 w dniu 4 marca do godziny 8.30 w dniu 7 marca, różnice pomiędzy kursem kupna i sprzedaży walut będą istotnie wyższe od standardowych. Dodatkowo funkcjonalność akcji rabatowych i wszelkich transakcji promocyjnych zostanie w czasie weekendu zawieszona. Liczymy, że w poniedziałek będziemy mogli zaoferować Państwu ponownie najlepsze możliwe kursy na rynku walutowym, a nasz kantor będzie służył Państwu w niezakłócony sposób.łócony sposób.

Millennium - zmiana numerów rachunków bankowych

2021-12-05 09:55:44
Szanowni Państwo, Z przyczyn technicznych i niezależnych od nas musieliśmy zmienić numery rachunków bankowych w Banku Millennium, za pośrednictwem których realizujemy wymianę walut oraz usługi płatnicze poprzez ten bank. Od tej pory prosimy kierować płatności na rachunki bankowe wskazane w zakładce WPŁATA lub ZASILENIE PORTFELA, widoczne w panelu transakcyjnym po zalogowaniu do serwisu DobryKantor.pl. Z wyrazami szacunku, Zespół Konik-Online.pl

Zmiana Regulaminu

2021-12-05 09:31:40
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o zmianie Regulaminu świadczenia usług wymiany walut w kantorze. Zmiany mają charakter porządkowy i dostosowujący Regulamin do wymogów prawa, w tym szczególności przepisów AML. Regulamin znajduje się w na stronach głównych serwisu w zakładce REGULAMIN. Pozdrawiamy, Zespół Konik-Online.pl

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada

2021-11-10 13:11:33
Szanowni Państwo, Ze względu na Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, serwis Konik-Online.pl funkcjonuje w tym dniu tak jak w dzień wolny od pracy, tj. tego dnia można składać zlecenia oraz można wykonywać transakcje wymiany. Wypłaty zlecone tego dnia będą realizowane w najbliższy dzień roboczy, tj. 12 listopada. W święto 11 listopada banki i systemy informatyczne banków funkcjonują tak jak w weekend, co oznacza, że wpłaty do Konik-Online.pl w niektórych bankach mogą być księgowane dopiero w czwartek, tj. 12 listopada. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na 11 listopada zostały zaplanowane prace konserwacyjne systemu informatycznego Konik-Online.pl, co oznacza, że mogą wystąpić okresowe przerwy w możliwości wymiany walut w usłudze wymiany walut. Pozdrawiamy Zespół Konik-Online.pl

Aplikacja Konik - Online

2021-11-03 09:33:14
Drodzy klienci. W sklepie Google Play jest już dostępna aktualizacji aplikacji Konik Mobile. Zapraszamy do pobierania i korzystania.

Zmieniamy się dla Was - nowe tytuły przelewów !!!

2021-10-08 08:49:09
Drodzy klienci. Z dniem dzisiejszym nastąpiła aktualizacja systemu, która wpłynie na szybsze, automatyczne księgowanie środków również po godzinach pracy kantoru. Nowy system wymaga od Państwa wprowadzania tylko nowego sześcioznakowego tytułu przelewu . Jest to niezbędne do poprawnego księgowania środków na Państwa rachunkach. Tytuł przelewu jest przypisany na stałe do klienta i się nie zmienia. Nie jest konieczne składanie dyspozycji zasilenia, jednakże zachęcamy do tego aby zweryfikować poprawność danych do przelewu. Aktualizacja systemu pozwoli również na wprowadzenie nowych funkcjonalności, o czym będziemy informować wkrótce.

Zmieniamy się dla Was

2021-09-30 13:48:19
Drodzy Klienci Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w najbliższy weekend 2-3 października nastąpi duża aktualizacja serwisu internetowej wymiany walut Konik – Online. Strona otrzyma świeży i nowoczesny wygląd, a co również ważne będzie responsywna, czyli dostosowana do urządzeń mobilnych. Zmiana ma charakter ewolucyjny a nie rewolucyjny, tak więc liczymy, że nie będziecie mieli Państwo problemu w poruszaniu się po nowej stronie kantoru. Aktualizacja systemu jest również podyktowana wymogami ustawowymi, tj. w wypadku niektórych operacji zostało wprowadzone dodatkowe zabezpieczenie kodem SMS. Zmiana ma również wpływ na działanie aplikacji na telefony Android. Aktualna aplikacja nie będzie dłużej obsługiwana, jednakże w bardzo krótkim czasie udostępnimy Państwu aktualizację, która będzie obsługiwała nowy system. Do czasu aktualizacji zachęcamy do obsługi za pośrednictwem przeglądarek w telefonach komórkowych. Strona w nowej odsłonie będzie w pełni responsywna i będzie zawierać wszystkie funkcje dostępne poprzez komputery. Nowy system to również nowy algorytm dopasowania kont bankowych. Od tej pory będziecie Państwo kierowani z wpłatami zawsze do banku, w którym posiadamy konta, tak aby maksymalnie skrócić czas księgowania środków. Dodatkowo w ciągu kilku dni tytuły przelewów zmienią się z dotychczasowych cyfrowych na nowe sześcioznakowe kody literowo- cyfrowe i będą to stałe przypisane do Państwa konta kody. Zawsze prosimy o rzetelne sprawdzanie i podawanie poprawnych danych do przelewów. Od momentu wprowadzenia nowego systemu tytułowania przelewów, serwis będzie w stanie księgować Państwa środki automatycznie, również po godzinach pracy kantoru. Liczymy, że wprowadzone zmiany spotkają się z Państwa uznaniem. W razie pytań czy problemów jesteśmy dla Państwa dostępni pod numerem telefonu 22 364 53 68 oraz pod adresem mailowym kontakt@konik-online.pl Pozdrawiamy Zespół Konik Online

Wycofanie walut RUB i AUD.

2021-09-15 11:14:19
Drodzy klienci. Z uwagi na niewielkie zainteresowaniu obrotem w Rublach Rosyjskich (RUB) oraz Dolarach Australijskich (AUD), podjęliśmy decyzję o wycofaniu tych walut z oferty kantoru z dniem 1 października.

Nowe konta bankowe kantoru

2021-07-30 22:32:17
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą operatora serwisu Konik-Online.pl, z dniem dzisiejszym zmianie uległy także wszystkie konta bankowe kantoru. Bardzo prosimy o wpłacanie środków tylko i wyłącznie na konta bankowe podane w bieżących transakcjach.

Zmiana operatora serwisu Konik-Online.pl

2021-07-20 21:24:25
Informujemy, iż z dniem 1 sierpnia zmianie ulega operator serwisu Konik-Online.pl Nowym operatorem będzie spółka Super Grupa PL sp. z o.o. (https://super-grupa.pl). SUPER GRUPA PL sp. z o.o. to jeden z najstarszych i największych polskich operatorów kantorów internetowych. Spółka rozpoczęła swoją działalność na rynku wymiany walut w 2014 roku, a na chwilę obecną obsługuje dziewięć serwisów internetowej wymiany walut i zarządza jednym z największych wolumenów transakcji wymiany walut w Polsce SUPER GRUPA PL sp. z o.o. znajduje się rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego, jako Mała Instytucja Płatnicza – MIP56/2020. Zmiana właściciela nie wpłynie w żaden sposób na funkcjonalność serwisu, przy czym w kolejnych miesiącach będziemy mieli przyjemność zaprezentować Państwu nowoczesny, dostosowany do urządzeń mobilnych wygląd strony jak też szereg dodatkowych funkcjonalności. Z nowym regulaminem możecie się już Państwo zapoznać tutaj.

Alior Bank - od 16 października nowy bank macierzysty

2019-10-18 10:54:20
Chcąc zapewnić jak najlepszą jakość naszych usług, kantor Konik-Online zdecydował o przeniesieniu macierzystego banku (pośredniczącego w transakcjach między różnymi bankami) z BRE Banku do Alior Banku. BRE Bank nadal pozostaje na naszej liście banków współpracujących jednak transakcje do banków spoza naszej listy oraz do banków zagranicznych będą wykonywane za pośrednictwem Alior Banku. Dla klientów posiadających konta w ramach jednego banku (z naszej listy banków współpracujących) nie nastąpi żadna zmiana w przeprowadzaniu transakcji. Prosimy o uważne wykonywanie nowych przelewów zasilających portfele klientów w Konik-Online, zgodnie z komunikatami otrzymywanymi z naszego systemu i tylko na rachunki bankowe wskazywane przez system podczas wykonywania transakcji zasilania portfela.

Nowość - społecznościowa wymiana walut!

2018-01-03 08:15:28
Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy w naszym kantorze internetowym społecznościową wymianę walut! Już teraz możesz opublikować własną ofertę sprzedaży waluty i umożliwić jej sprzedaż innym użytkownikom kantor Konik-Online.pl. Skorzystaj już teraz i opublikuj własną ofertę.

Promocja dla nowych klientów!

2018-01-02 09:32:33
Szanowni klienci, dla każdego nowego klienta, transakcje przez pierwsze sześć miesięcy użytkowania taniej o 30% od marży dla walut EUR, USD, CHF oraz GBP, po uzgodnieniu telefonicznym. W sprawie promocji prosimy dzwonić pod następujący numer telefonu : 12 422 92 10

Aplikacja na Androida

2017-10-17 08:22:34
Szanowni Państwo, z radością informujemy, że oddajemy do Państwa dyspozycji nowoczesną aplikację na systemy Android. Konik Mobile to aplikacja, dzięki której z łatwością wymienisz walutę korzystając z urządzenia mobilnego takiego jak telefon czy tablet opartego na systemie Android. Zapraszamy do korzystania z aplikacji!

Nowość - zlecenia stałe!

2017-08-18 12:43:20
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nasz kantor wprowadził dla swoich klientów możliwość tworzenia automatycznych zleceń na wymianę waluty. Zaloguj się do swojego Panelu Klienta i wypróbuj już teraz.

Zmiana w obsłudze banku BPH.

2017-03-28 13:48:25
Szanowni Państwo, prosimy klientów działalności przejętej po banku BPH, obecnie Alior Bank, o zmianę rachunków bankowych na nowe rachunki bankowe nadane Państwu przez Alior Bank, umożliwi to Państwu dokonywanie transakcji ekspresowych oraz darmowych. Klienci, którzy posiadają dalej rachunki w Banku BPH będą obsługiwani od tej pory za pośrednictwem banku BRE. Z wyrazami szacunku, Konik-Online.pl

Całodobowa wymiana waluty

2013-05-08 11:37:41
Informujemy, że z dniem 2 grudnia wprowadzamy możliwość całodobowej wymiany walut. Od tego momentu pieniądze w Portfelu będzie można wymienić w dowolnym momencie, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Jednocześnie przypominamy, że obsługa kantoru pracuje w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00 i wszystkie przelewy księgowane są tylko w tym czasie.